Μοναδική εμπειρία διαμονής!
Μοναδική εμπειρία διαμονής!

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Σε σπίτια και κτίρια, η παρακολούθηση των σφαλμάτων δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να έχει ένα ολοκληρωμένο έλεγχο την κατάσταση όλων των λειτουργιών.

Τεχνικές βλάβες (όπως η υπερχείλιση, υπερθέρμανση κτλ.) μπορούν να παρακολουθούνται, να επιβλέπονται και να εμφανίζονται στην οθόνη, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να δράσει γρήγορα σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης.