ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η στατική μελέτη της φέρουσας κατασκευής που αναφέρεται σε ένα κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης.

Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων θα λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμοί και Αποφάσεις για την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων:

 • Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
 • Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ο Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων.
 • Οι Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προεντάσεως, υλικών κλπ.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Η Τεχνική έκθεση περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή του έργου
 • Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή)
 • Το είδος των φορέων, σύστημα θεμελιώσεως
 • Τις μεθόδους υπολογισμού
 • Τις παραδοχές των φορτίσεων του υπολογισμού
 • Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την εκτίμηση της επιτρεπόμενης τάσεως φορτίσεως
 • Την περιοχή σεισμικότητας, το συντελεστή σπουδαιότητας, και τον σεισμικό συντελεστή.
 • α πάχη επικαλύψεως των οπλισμών.
 • Αντισεισμικό έλεγχο

Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, στις χαρακτηριστικές θέσεις και των αναπτυσσομένων τάσεων ή παραμορφώσεων, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.