ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η BUILDTECH αναλαμβάνει την «ολική» αναβάθμιση του χώρου σας, εκμεταλλευόμενη τις τεχνολογίες αιχμής του κτιριακού αυτοματισμού και όχι απλώς μία ανακαίνιση εσωτερικού χώρου. Δεν αποσκοπεί μόνο στην οπτική αναβάθμιση ενός χώρου, όπως αυτό συμβαίνει σε μία τυπική ανακαίνιση, αλλά στην ολιστική ανανέωση και αναβάθμιση της…

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η στατική μελέτη της φέρουσας κατασκευής που αναφέρεται σε ένα κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου. Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη…

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο. Αφορά στη γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικότερων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων. Αποτελεί τον…